619777933 | 938931867 info@centrodedialageltru.es

Política de Privacitat

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. informa com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d’aquesta web, que seran tractades respectant en tot moment la legalitat vigent.

IDENTIFICACIÓ
Titular: CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L.
NIF: B64855273
Domicili social: Avda. Penedès, 1 Planta B2
Correu electrònic: info@centrodedialageltru.es

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat sobre la manera com CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://centrodedialageltru.com (d’ara endavant, el “lloc web”), així com les pròpies de la seva connexió i navegació a través del Lloc Web (d’ara endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si voleu facilitar les vostres dades personals, o les de tercers, a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L..

 

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis accessibles des del Lloc Web de CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. són, amb caràcter general, obligatoris (llevat que al camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no se’n faciliten o no es faciliten correctament, no es podran atendre les sol·licituds realitzades a través dels formularis esmentats.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades pel CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. d’acord amb les finalitats següents:

Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per l’usuari.
Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L., per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que l’usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.
Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.
Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats pel CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa al CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L., se n’oposi o revoqui el consentiment.

 

QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARAN CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L.?

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. podrà tractar les categories de dades següents, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

Dades identificatives: nom, cognoms
Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
Codis o claus didentificació de lUsuari.
Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
Dades de preferències.
Dades de geolocalització.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en aquesta Política de Privadesa, eximint el CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant, CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Els tractaments de dades necessaris per al compliment de les finalitats esmentades que necessitin del consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a l’adreça postal que apareix a l’encapçalament de la present política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@centrodedialageltru.es, en tots dos casos amb la Referència “Protecció de dades”.

Així mateix, en els casos en què calgui tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per complir aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats pel CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. i/oa la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l’interès legítim del responsable.

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?
Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

Empreses participades o del grup empresarial CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L., únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
Proveïdors de CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. que prestin a aquest serveis necessaris per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades, així com al seu proveïdor de serveis web Dayvo Sistemas S.L.U.
Administracions públiques, en els casos previstos per la llei.
Els destinataris indicats en aquest apartat es poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, i en aquest últim cas es troben degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’Usuari:

Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si escau, plenament capaç, i que les dades que facilita a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. per als fins assenyalats.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. oa tercers.

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per a les quals CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. tracta les dades de l’usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa als productes i serveis que comercialitza, a promocions i ofertes, o amb notícies rellevants per a l’usuari. Sempre que es faci alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta s’adreça únicament i exclusivament a aquells usuaris que n’hagin autoritzat expressament la recepció.

Per dur a terme la tasca anterior, CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del vostre interès.

En cas que l’Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. podeu sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@centrodedialageltru.es, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada a cadascuna de les comunicacions comercials trameses.

DADES DE GEOLOCALITZACIÓ
Algunes de les funcionalitats del Lloc Web de CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. permeten la geolocalització del dispositiu (Tablet, Smartphone, etc.) des del qual s’hi accedeixi.

L’Usuari podrà deshabilitar aquesta opció directament al mateix dispositiu, però la desactivació d’aquesta opció podrà impedir l’ús d’algunes de les funcionalitats del Lloc Web.

 

EXERCICI DE DRETS
L’Usuari pot enviar un escrit a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L., Avda. Penedès, 1 Planta B2, Barcelona, Vilanova i la Geltrú (antic camp de futbol), CP 08800 o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@centrodedialageltru.es, en ambdós casos, amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si a CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
Accedir a les vostres dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incomplets.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
Obtenir de CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista ia impugnar les decisions automatitzades a adoptades per CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L.
Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les vostres dades personals davant l’Autoritat de control competent.

 

MESURES DE SEGURETAT
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN LA GELTRU S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Registre Mercantil de Barcelona
TOM: 44122

FOLI:104

FULL: B447415

Inscripció 1a.